Groups

گروه عمومی گیمر های قاتل
  • Public Group
  • این گروه به صورت عمومی بوده و همه میتوانند در آن شرکت کنند .